Paszport czy dowód? Czyli podróż z dzieckiem za granicę. - Mamywsieci.pl
Teraz czytasz...
Paszport czy dowód? Czyli podróż z dzieckiem za granicę.

Planer na Dobry Rok

Paszport czy dowód? Czyli podróż z dzieckiem za granicę.

Wkrótce wakacje i może wyjazd z dzieckiem za granicę. Warto już dziś pomyśleć o formalnościach. Wyjeżdżając na zagraniczne wakacje z dzieckiem, należy mieć przy sobie jego dowód osobisty lub paszport.

Na podstawie paszportu dzieci mogą podróżować po całym świecie. Dowód osobisty umożliwia zagraniczny wyjazd, ale tylko do krajów będących w strefie Schengen. Przed podróżą do krajów nienależących do UE powinniśmy również sprawdzić, czy wymagają one od Polaków posiadania wizy i jaka jest procedura jej uzyskania, a także jak długo od daty rozpoczęcia podróży do danego kraju powinien być ważny polski paszport.

Należy pamiętać, że obecnie do paszportów biometrycznych i paszportów tymczasowych nie można wpisywać dzieci.

Gdzie wyrobić paszport dla dziecka?

Wniosek o wydanie paszportu składa się w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce stałego pobytu wnioskodawcy.

Czas oczekiwania na wydanie paszportu przez wojewodę wynosi do 30 dni.

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie mającej poniżej 18 lat składają rodzice. Zgodę na wydanie paszportu oboje wyrażają na wniosku o wydanie paszportu albo w innej pisemnej formie. Dziecko w wieku do pięciu lat nie musi być obecne przy składaniu wniosku o wydanie paszportu tymczasowego. Nie jest również wymagana obecność dziecka do lat 18 przy odbiorze zarówno paszportu, jak i paszportu tymczasowego.

Wniosek może być złożony przez jednego z rodziców, jeżeli dostarczy on pisemną zgodę drugiego rodzica na wyrobienie paszportu dla dziecka – własnoręczność podpisu rodzica musi być potwierdzona notarialnie lub przez organ paszportowy.

Jeśli do złożenia wniosku uprawniony jest tylko jeden rodzic, przy składaniu wniosku o wydanie paszportu dla dziecka przedkłada on odpowiednie dokumenty to potwierdzające, np. orzeczenie sądu o pozbawieniu praw rodzicielskich drugiego rodzica.

Ile ważny jest paszport dla dziecka?

Paszport wydany dziecku, które ukończyło 13 lat, jest ważny przez 10 lat od daty jego wydania. Paszport wydany dziecku w wieku od 5 do 13 lat jest ważny przez 5 lat. Co do zasady dziecku, które nie skończyło jeszcze 5 lat, można wyrobić ważny 12 miesięcy paszport tymczasowy. Na żądanie rodziców dziecku do lat 5 może być wydany paszport biometryczny, ważny przez 12 miesięcy od daty jego wydania. Zamieszczona w nim fotografia musi spełniać wymogi biometryczne (więcej na ten temat w artykule „Paszport”).

Zobacz także

Opłata za wydanie paszportu zależy od wieku dziecka i wynosi (po zastosowaniu 50% ulgi): 30 zł – za paszport dla dzieci poniżej 13 lat, 70 zł – za paszport dla dzieci, które ukończyły 13 lat. Opłata za wydanie paszportu tymczasowego dla dziecka wynosi 30 zł.

Dowód osobisty dla dziecka

W wypadku podróży po krajach strefy Schengen można, zamiast paszportu, wyrobić dziecku dowód osobisty. O dowód osobisty należy wystąpić do gminy, w której jesteśmy zameldowani. W wypadku dzieci poniżej 13. roku życia zgodę na wydanie dowodu muszą wyrazić oboje rodzice. Jeśli dziecko jest starsze, wystarczy zgoda jednego z rodziców. W obu wypadkach rodzic bądź rodzice muszą stawić się osobiście wraz z dzieckiem, okazując do wglądu własne dowody osobiste. Dowód osobisty wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zameldowania wnioskodawcy na pobyt stały. Od 1 stycznia 2010 r. za wydanie dowodu osobistego nie pobiera się żadnych opłat. Na dokument czeka się do 30 dni.

Dowód osobisty dziecka jest ważny pięć lat.

W artykule wykorzystano informacje ze strony www.msw.gov.pl

 

Jak oceniasz ten tekst?
Dobry
0
No, nie wiem
0
Świetny
0
Uwielbiam
0
Zwariowany
0
(c) 2012-2023 Ekomedia   |   wykonanie: BioBRND.pl