Miasto Toruń wspiera rodziny - Mamywsieci.pl
Teraz czytasz...
Miasto Toruń wspiera rodziny

Planer na Dobry Rok

Miasto Toruń wspiera rodziny

Program Gminy Miasta Toruń na rzecz wsparcia rodzin, których dzieci korzystają z opieki żłobkowej i przedszkolnej uchwalili radni Rady Miasta Torunia, 15 grudnia 2011 roku. Najbardziej potrzebujące rodziny mogą uzyskać dotację celową w wysokości do 50 zł na każde dziecko.

Celem programu jest udzielenie pomocy pieniężnej rodzinie, w której co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów pracuje zawodowo, a dzieci korzystają z opieki żłobkowej lub uczęszczają do przedszkola. Pomoc skierowana jest do rodzin najbardziej potrzebujących wsparcia, tj. takich u których kryterium dochodowe na jedną osobę w rodzinie nie przekracza wg stanu na wrzesień 2011 r. 702,00 zł miesięcznie (tj. dwukrotności kwoty określonej ustawą o pomocy społecznej art. 8 ust. 1 pkt 2).

W przypadku obojga rodziców bezrobotnych dziecko może korzystać w przedszkolu z bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie. Jeżeli dziecko rodziców bezrobotnych uczęszcza do przedszkola z ważnych względów społecznych, istnieje możliwość udzielenia pomocy tej rodzinie na ogólnych zasadach z ustawy o pomocy społecznej.

Na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz uchwały Rady Miasta Torunia z 8 września 2011 r. ustalona została opłata za każdą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń przekraczających bezpłatny pobyt w przedszkolu. Dla rodziców lub opiekunów dzieci przebywających w przedszkolu 9 lub 10 godzin dziennie (jest to 420 i 71 dzieci) nowe zasady odpłatności oznaczają podwyżkę odpowiednio o 52,71 i 103,31 zł (stanowi to 35,2% i 69%).

Na podstawie uchwały Rady Miasta Torunia z 29 września 2011 r., która weszła w życie 1 listopada 2011 r., zostały ustalone nowe wysokości opłat rodziców za pobyt dziecka w żłobku. Dla rodziców/opiekunów dzieci przebywających w żłobku 9 lub 10 godzin dziennie nowe zasady odpłatności oznaczają podwyżkę odpowiednio o 29 i 51 zł (stanowi to 17,7% i 31%).

Można domniemywać, że podwyżka dotyczy przede wszystkim rodzin, w których oboje rodzice lub opiekunowie pracują zawodowo przez 8 godzin dziennie i stąd wynika ich zapotrzebowanie na opiekę nad dzieckiem przez 9 lub 10 godzin.

W celu ochrony tych osób przed nadmiernym obciążeniem finansowym związanym z opieką nad dziećmi i ułatwieniem powrotu na rynek pracy, opracowano program osłonowy. Zaproponowana kwota zasiłku celowego jest ekonomicznie uzasadniona i odpowiada możliwościom finansowym gminy. W przypadku rodziców spełniających kryterium dochodowe programu i posyłających dziecko do przedszkola taka kwota pokrywa wzrost odpłatności miesięcznej odpowiednio: za pobyt dziewięciogodzinny – w całości, za dziesięciogodzinny – w połowie. Dla rodziców korzystających z opieki żłobkowej kwota 50 zł rekompensuje wzrost opłaty za dziesięciogodzinny pobyt dziecka w żłobku. Zróżnicowana wysokość zasiłku pozwala wspomóc rodziców/opiekunów posyłających dzieci do żłobka lub przedszkola na krótszy czas, pozostających również w szczególnie trudnej sytuacji finansowej.

Szacunkowe koszty realizacji programu:

Zobacz także

Z zasiłku rodzinnego, dla którego kryterium dochodowe ustalone jest na poziomie 504 zł, korzysta średnio miesięcznie 2900 dzieci w wieku do 5 lat. Z przeprowadzonej diagnozy wynika, że z opieki żłobkowej publicznej korzysta 278 i niepublicznej – 97 dzieci, natomiast do przedszkoli publicznych uczęszcza – 2403, a niepublicznych – 2500 dzieci. Łącznie daje to liczbę około 5278 dzieci.

Z liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych 370 stanowią rodzeństwa, w przedszkolach niepublicznych – ok. 200, które korzystają z ulg przyznanych na podstawie innych przepisów lub zawartych umów cywilno-prawnych. Ponieważ ustawa o pomocy społecznej określa, że w celu uzyskania zasiłku celowego osoba ubiegająca się o taką formę pomocy musi spełniać dwa kryteria, tj. kryterium dochodowe oraz sytuacyjne np. długotrwałej choroby, niepełnosprawności, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo–wychowawczych itp., szacuje się, że z zasiłku celowego skorzysta 25% dzieci uczęszczających do przedszkola lub żłobka.

Podjęte działania powinny złagodzić obciążenie finansowe, szczególnie rodziców o niskich dochodach, korzystających z usług żłobka i przedszkola przez 9 lub 10 godzin dziennie i ułatwić tym samym wychowanie dzieci.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje do 31 grudnia 2012 r.

Jak oceniasz ten tekst?
Dobry
0
No, nie wiem
0
Świetny
0
Uwielbiam
0
Zwariowany
0
(c) 2012-2023 Ekomedia   |   wykonanie: BioBRND.pl