Dofinansowanie do podręczników - sprawdź czy dostaniesz? - Mamywsieci.pl
Teraz czytasz...
Dofinansowanie do podręczników – sprawdź czy dostaniesz?

Planer na Dobry Rok

Dofinansowanie do podręczników – sprawdź czy dostaniesz?

Wydatki związane z początkiem roku szkolnego rosną z roku na rok. Według CBOS jedna czwarta rodziców na szkolne wydatki przeznacza od 500 do 800 zł, a połowa badanych rodziców wydaje ponad 800 zł.

Chciałoby się powiedzieć, gdzie te czasy kiedy można było używać przez wiele lat tych samych podręczników? Większość z nas zachodzi w głowę jak to jest możliwe, że jeszcze nie poczyniono zmian w tym kierunku. Możliwe zatem, że prócz programu Ratuj Maluchy, my rodzice w najbliższym czasie ruszymy z akcją ratujmy nasz domowy budżet.

Póki co możemy – i to nie wszyscy niestety postarać się o dofinansowanie z rządowego programu "Wyprawka szkolna".

A oto szczegóły :

W tym roku programem mają być objęci uczniowie zaczynający naukę w:

klasach 1-3 i klasie 5 szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

klasie 2 szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,

klasie 5: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

klasie 2 liceum plastycznego,

klasie 2 lub 8 ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Wyprawka szkolna 2013 – dofinansowanie zakupu podręczników

Wsparcie otrzymają także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Podstawowym kryterium, które trzeba spełnić aby starać się o zwroty wydatków na szkolną wyprawkę, to dochód na członka rodziny. W przypadku uczniów I klasy szkoły podstawowej i I klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej, nie może on przekroczyć 539 zł na osobę, w pozostałych przypadkach jest to kwota 456 zł.

W szczególnych przypadkach jednak dyrektor szkoły może podjąc decyzję o przyznaniu dofinansowania uczniom, których rodziny nie spełniają kryteriów finansowych.

 

Ile możemy otrzymać?

Wyprawka szkolna – dofinansowanie do kwoty 225 zł

1) dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej;

2) dla uczniów klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

3) dla uczniów:

niepełnosprawnych: klas I – III szkoły podstawowej oraz klas I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum

– niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

4) dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

 

Wyprawka szkolna – dofinansowanie do kwoty 770 zł dla uczniów:

1) niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących): klas I-III szkoły podstawowej oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

2) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum

– korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, książek pomocniczych lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł

 

Wyprawka szkolna – dofinansowanie do kwoty 325 zł:

1) dla uczniów klasy V szkoły podstawowej;

2) dla uczniów klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz klasy II ogólnokształcącej szkoły baletowej,

3) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej

I stopnia oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

 

Wyprawka szkolna – dofinansowanie do kwoty 325 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 40% kwoty

 

Wyprawka szkolna – dofinansowanie do kwoty 350 zł:

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

 

Zobacz także
prezenty na Dzień Dziecka książki i puzzle

Wyprawka szkolna – dofinansowanie do kwoty 607 zł:

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł

 

Wyprawka szkolna – dofinansowanie do kwoty 390 zł:

1) dla uczniów klasy II zasadniczej szkoły zawodowej;

2) dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej

 

Wyprawka szkolna – dofinansowanie do kwoty 445 zł:

1) dla uczniów klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego i technikum;

2) dla uczniów klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy II liceum plastycznego oraz klasy VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej;

3) dla uczniów niepełnosprawnych: liceum ogólnokształcącego, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy III liceum profilowanego, technikum oraz klasy III technikum uzupełniającego

 

Wnioski o dofinansowanie z programu "Wyprawka szkolna" należy złożyć u dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęśzczał w nowym roku szkolnym, w terminie wyznaczanym przez odpowiednio wójta gminy, burmistrza, prezydenta miasta lub ministra ds kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (np. szkoły muzyczne), albo ministra ds rolnictwa (szkoły ponadgimnazjalne rolnicze).

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zarobkach. W przypadku, gdy nie możemy go dostarczyć może to być oświadczenie o zarobkach, a jeśli otrzymujemy okresowy lub stały zasiłek powinniśmy dostarczyć zaświadczenie o korzystaniu ze śiadczeń rodzinnych w formie zasiłku.

Rodzice uczniów niepełnosprawnych, słabowidzących, niesłyszących, upośledzonych, którym przysługuje prawo do dofinasowania, powinni pamiętać, że do wniosku muszą dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Komentarz do artykułu: Justyna Szulczewska

 

Jak oceniasz ten tekst?
Dobry
0
No, nie wiem
0
Świetny
0
Uwielbiam
0
Zwariowany
0
(c) 2012-2023 Ekomedia   |   wykonanie: BioBRND.pl