Paszport czy dowód dla dziecka?

Paszport

Wyjeżdżając na zagraniczne wakacje z dzieckiem, należy mieć przy sobie jego dowód osobisty lub paszport.
Na podstawie paszportu dzieci mogą podróżować po całym świecie. Dowód osobisty umożliwia zagraniczny wyjazd, ale tylko do krajów będących w strefie Schengen. Przed podróżą do krajów nienależących do UE powinniśmy również sprawdzić, czy wymagają one od Polaków posiadania wizy i jaka jest procedura jej uzyskania, a także jak długo od daty rozpoczęcia podróży do danego kraju powinien być ważny polski paszport. Należy pamiętać, że obecnie do paszportów biometrycznych i paszportów tymczasowych nie można wpisywać dzieci.

Paszport dla dziecka można wyrobić w Polsce (w urzędzie wojewódzkim)
Wniosek o wydanie paszportu składa się w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce stałego pobytu wnioskodawcy.
Czas oczekiwania na wydanie paszportu przez wojewodę wynosi do 30 dni.

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie mającej poniżej 18 lat składają rodzice. Zgodę na wydanie paszportu oboje wyrażają na wniosku o wydanie paszportu albo w innej pisemnej formie.

Dziecko w wieku do pięciu lat nie musi być obecne przy składaniu wniosku o wydanie paszportu tymczasowego. Nie jest również wymagana obecność dziecka do lat 18 przy odbiorze zarówno paszportu, jak i paszportu tymczasowego. Wniosek może być złożony przez jednego z rodziców, jeżeli dostarczy on pisemną zgodę drugiego rodzica na wyrobienie paszportu dla dziecka – własnoręczność podpisu rodzica musi być potwierdzona notarialnie lub przez organ paszportowy. Jeśli do złożenia wniosku uprawniony jest tylko jeden rodzic, przy składaniu wniosku o wydanie paszportu dla dziecka przedkłada on odpowiednie dokumenty to potwierdzające, np. orzeczenie sądu o pozbawieniu praw rodzicielskich drugiego rodzica.

Paszport wydany dziecku, które ukończyło 13 lat, jest ważny przez 10 lat od daty jego wydania. Paszport wydany dziecku w wieku od 5 do 13 lat jest ważny przez 5 lat.

11 sierpnia 2012 r. zmienił się termin ważności paszportów dla dzieci do 5 roku życia – został wydłużony. Obecnie paszport dla dziecka poniżej 5 roku życia jest również ważny 5 lat od daty jego wydania.

Opłata za wydanie paszportu zależy od wieku dziecka i wynosi (po zastosowaniu 50% ulgi):

30 zł – za paszport dla dzieci poniżej 13 lat,
70 zł – za paszport dla dzieci, które ukończyły 13 lat.

Opłata za wydanie paszportu tymczasowego dla dziecka wynosi 30 zł.

Biura i punkty paszportowe :

Bydgoszcz
Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział Paszportów
ul. Konarskiego 1-3, II piętro
informacja paszportowa - tel. 52 349-77-20, 77-21

Toruń
Oddział Zamiejscowy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pl. Teatralny 2
informacja paszportowa - tel. 56 62-18-517

Włocławek
Oddział Zamiejscowy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Brzeska 8
informacja telefoniczna - tel. 54 231-42-43

Punkty paszportowe :
Grudziądz
ul. Małomłyńska 1,
tel. 56 45-14-436

Inowrocław
ul. Roosevelta 36/38,
tel. 52 35-92-120

więcej szczegółowych informacji dot. paszportu znajdziecie na : http://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/index.php?option=com_content&task=vie...

Dowód

W wypadku podróży po krajach strefy Schengen można, zamiast paszportu, wyrobić dziecku dowód osobisty. O dowód osobisty należy wystąpić do gminy, w której jesteśmy zameldowani.
W przypadku dzieci poniżej 13. roku życia zgodę na wydanie dowodu muszą wyrazić oboje rodzice. Jeśli dziecko jest starsze, wystarczy zgoda jednego z rodziców. W obu wypadkach rodzic bądź rodzice muszą stawić się osobiście wraz z dzieckiem, okazując do wglądu własne dowody osobiste.
Za osobę małoletnią od 13-18. roku życia wniosek składa jedno z rodziców (opiekun prawny). Rodzice lub opiekunowie prawni w chwili składania wniosku o dowód osobisty muszą przed pracownikiem Urzędu przyjmującego wniosek wylegitymować się dowodem osobistym.
Dowód osobisty wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zameldowania wnioskodawcy na pobyt stały.
Od 1 stycznia 2010 r. za wydanie dowodu osobistego nie pobiera się żadnych opłat. Na dokument czeka się do 30 dni. Dowód osobisty dziecka jest ważny pięć lat.

Wniosek o wydanie dowodu TUTAJ

 

Bydgoszcz : przyjmowanie wniosku o wydanie dowodu osobistego :
Referat Dowodów Osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich
ul. Jezuicka 6A
parter, pokój 2
tel.: 52 5858652

ul. P.por. Emilii Gierczak 6
parter
tel.: 52 5858734

ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 18
parter
85-858 Bydgoszcz
tel.: 52 5858956

ul. Stefana Okrzei 2
parter
85-320 Bydgoszcz
tel.: 52 5858957

Toruń :
Wydział Spraw Administracyjnych
Referat: Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Adres: ul. Batorego 38/40
tel. : 56 611 83 50 ,

Inowrocław
ul.Królowej Jadwigi 43
pokój nr 4,
tel. : 52 355 58 27

Włocławek
Urząd Gminy Włocławek,
budynek A, pok. Nr 3,
tel. :054 230-53-38

Brodnica
Urząd Gminy Brodnica
ul.Zamkowa 13a
p. 205

Grudziądz
ul. Mickiewicza 28/30, I piętro, pok. 15,
tel. : 56 45 10 382, 223