Becikowe, urlop macierzyński, wychowawczy - Mama zna swoje prawa

Nowe świadczenia rodzicielskie od 2016 roku

Bez względu na wysokość dochodu oraz na to, czy mama jest ubezpieczona, od 2016 r., każda dostanie 1000 zł na dziecko co miesiąc przez rok. W ten sposób świadczenie rodzicielskie, popularne becikowe, przestaje być tylko jednorazową zapomogą.

Becikowe 2016 - dla kogo?

Dotychczas prawo do otrzymywania świadczenia w postaci becikowego ograniczała konieczność posiadania umowy o pracę lub samodzielne opłacanie składek. Natomiast od 2016 r. becikowe otrzymają również bezrobotni, studenci, a także osoby pracujące, ale zatrudnione na umowę o dzieło lub zlecenie. Zmiany obejmą również rodziców opłacających KRUS.

Becikowe 2016 - wysokość

Tym, których świadczenie na urlopie macierzyńskim jest niższe niż tysiąc złotych miesięcznie, budżet wypłaci stosowne wyrównanie. Zasiłek osób ubezpieczonych w ZUS, który jest niższy od proponowanej przez rząd kwoty, zostanie podniesiony do 1000 zł.Becikowe będą mogli pobierać również rodzice przysposabiający dziecko i rodzice adopcyjni.

Czas pobierania becikowego od 2016 r.

Od momentu porodu, rodzice będą mieli 3 miesiące na złożenie wniosku o świadczenie. Jeśli termin wpłynięcia wniosku przekroczy wyznaczony okres, rodzina nie otrzyma zwrotu za pierwsze miesiące życia dziecka. Świadczenie zostanie naliczone od chwili złożenia wniosku. Becikowe będzie wypłacane przez 12 miesięcy. W przypadku pojawienia się na świecie więcej niż jednego dziecka, okres ten wydłuży się: przy dwojgu dzieci - do 65 tygodni, trojgu - 67 tygodni, czworgu - 69 tygodni, przy piątce i więcej - 71 tygodni.

WAŻNE: becikowe na nowych zasadach mogą otrzymać również mamy dzieci, które urodzą się jeszcze w 2015 r. Np. jeśli dziecko urodzi się jesienią 2015 r., to należy złożyć wniosek w styczniu 2016 r. i wówczas zostanie on przyznany do 12. miesiąca życia dziecka. Więc jeśli dziecko urodzi się w październiku 2015 r., a wniosek złożymy w styczniu, to becikowe rodzice będą otrzymywać przez 10 miesięcy.

Becikowe 2016 - inne ważne zasady

Becikowe przysługuje niezależnie od dochodu. Jeżeli jednak w ciągu roku od urodzenia dziecka mama podejmie pracę, świadczenie nadal będzie wypłacane, ale zostanie obniżone o połowę.

Osoby pracujące na etacie, tak jak do tej pory po urodzeniu dziecka otrzymają jednorazową pomoc w postaci 1000 zł. Becikowe w tym przypadku przysługuje osobom, których dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 1922 zł.

Warto, pamiętać, że jeśli ktoś skorzysta z zasiłku macierzyńskiego, nie będzie miał później możliwości skorzystania ze świadczenia rodzicielskiego - becikowego. Tak więc matka, która zdecyduje się na urlop macierzyński i korzystanie z zasiłku macierzyńskiego przez okres minimalny, czyli przez 20 tygodni, i potem na powrót do pracy, nie będzie mogła pobierać przez pozostały okres (min. 32 tygodni) świadczenia rodzicielskiego.

Powrót

Urlop Macierzyński 2016

Długość urlopu macierzyńskiego

Wymiar urlopu macierzyńskiego uzależniony jest od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu. Kodeks pracy w art. 180 § 1 wskazuje, że pracownica nabywa prawo do:

-20 tygodni urlopu macierzyńskiego, rodząc jedno dziecko, [

Z tych 20 tygodni 14 musi wykorzystać matka dziecka, a pozostałe sześć może wykorzystać jego ojciec. Jest jednak warunek - tata musi być zatrudniony na etacie, prowadzić działalność gospodarczą albo pracować na podstawie umowy-zlecenia (w dwóch ostatnich przypadkach musi opłacać dobrowolną składkę chorobową)]

-31 tygodni - dwoje dzieci,

-33 tygodni – troje,

-35 tygodni - czworo,

-37 tygodni przy urodzeniu pięciorga lub więcej dzieci.

Wyłącznie od decyzji mamy zależy, kiedy wykorzysta przysługujący jej urlop macierzyński, przy czym planując termin jego rozpoczęcia, musi mieć ona na uwadze dyspozycję art. 180 § 2 kodeksu pracy. Nakłada on na pracownicę obowiązek wykorzystania, nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, a także uprzedzenia pracodawcy o tym zamiarze na 21 dni wcześniej. Co istotne w świetle panujących przepisów pracodawca jest zobligowany udzielić pracownicy przysługującego jej urlopu macierzyńskiego również jeśli nie złoży ona rzeczonego wniosku w odpowiednim czasie, a nawet wcale, gdyż służy on  wyłącznie poinformowaniu pracodawcy w jakim okresie pracownica będzie korzystała z urlopu.. Pracownica, która wykorzysta w całości należną jej część urlopu macierzyńskiego przed porodem (6 tygodni), po urodzeniu dziecka ma prawo do skorzystania z części urlopu przed nim niewykorzystanej, aż do wyczerpania maksymalnego wymiaru takiego urlopu, o którym stanowi art. 180 § 1 KP. W żadnym wypadku nie oznacza to jednak konieczności

 

Powrót
Zmiany w urlopach wychowawczych w 2016 roku

 

Wymiar urlopu wychowawczego

Wymiar urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy i jest dzielony między pracowników-rodziców w stosunku 35:1. Oznacza to, że jedno z nich może opiekować się dzieckiem 35 miesięcy, natomiast drugie wyłącznie przez miesiąc. Nie można swobodnie przesuwać granicy urlopu między rodzicami, a jeżeli nie zdecydują się oni na wykorzystanie miesiąca urlopu wychowawczego, tracą do niego prawo i urlop wychowawczy będzie wynosił 35 miesięcy, które będzie mogło wykorzystać tylko jeno z nich.

 Sytuacja zmienia się w przypadku śmierci lub pozbawienia, ograniczenia lub zawieszenia praw rodzicielskich jednego z rodziców. W takiej sytuacji jedyną osobą, uprawnioną do opieki nad dzieckiem jest drugi rodzic, w naturalny sposób będzie mu więc przysługiwać całość urlopu wychowawczego, czyli 36 miesięcy. Warto podkreślić, że przepisy nie przewidują zwiększonego limitu urlopu w przypadku rodziców, których dziecko jest niepełnosprawne.

Urlop wychowawczy - oboje rodzice czy jedno z nich?

Zmiany z 2 stycznia 2016 roku wprowadzają możliwość wspólnego wykorzystania urlopu wychowawczego przez pracowników-rodziców. Jest to spora zmiana - do tej pory rodzice mogli zajmować się dzieckiem wspólnie jedynie przez 4 miesiące. Od stycznia bieżącego roku będą oni mieli możliwość opiekować się dzieckiem wspólnie, pod warunkiem, że łączny wymiar urlopu wychowawczego nie przekroczy wymiaru 36 miesięcy.

Dziecko do 6 roku życia a urlop wychowawczy

Kolejną dużą zmianą jest przedłużenie okresu, w którym rodzice mogą wykorzystać urlop wychowawczy - od tej pory był to czas do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończyło 5 lat, obecnie - do końca roku kalendarzowego, w którym kończy ono 6. rok życia. Jeżeli natomiast mamy do czynienia z rodzicami dziecka niepełnosprawnego, mogą oni wybrać urlop wychowawczy do 18. roku życia dziecka. Nie ulega natomiast zmianie możliwość podzielenia urlopu na pięć części. 

Jeśli rodzice decydują się na pierwsze wykorzystanie urlopu wychowawczego w chwili, gdy dziecko ukończy 3 lata, jego wymiar zmniejszy się i niezależnie od części wykorzystanego urlopu będzie on obowiązywał wyłącznie do czasu, aż dziecko skończy 6 lat.  

Wniosek o urlop wychowawczy 

Zgodnie z nowelizacją zmianie ulega także termin złożenia wniosku o urlop wychowawczy - od tej pory należy go złożyć najpóźniej 21 dni przed planowanym początkiem urlopu, nie zaś tak, jak było do tej pory, czyli 14 dni. Jest to o tyle istotne, że to od daty złożenia wniosku uzależniony jest początek urlopu - pracodawca może ustalić datę rozpoczęcia urlopu na 21. dzień po złożeniu przez pracownika wniosku. Jeżeli rodzic zrezygnuje z urlopu, jest zobowiązany poinformować o tym pracodawcę nie później niż 7 dni przez planowanym rozpoczęciem urlopu.

 

Powrót